Studio: Autograf
Client: Miasto Łódź
Designer and animator: Piotr Piotrowski

You may also like

Back to Top